Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Deklarationen om de mänskliga rättigheterna…

…fyller 60 år idag.

Artikel 1Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

För övrigt är det intressant, men skrämmande, att notera att USA:s behandling av fångarna vid Guantanamolägret bryter mot en majoritet av artiklarna i deklarationen…

Hela deklarationen kan läsas på FN-förbundets hemsida, eller laddas hem som en pdf-fil här (på svenska, 432kb).

Copyright Niklas Carlsson © 2013