Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Debatt: Dags för EU att tala med en röst i FN

Att den världsordning som etablerades efter andra världskriget har krackelerat betänkligt sedan början av 90-talet, med kalla krigets slut, kriget mot terrorismen, de nya ekonomiernas globalt ökande makt, har knappast kunnat undgå någon. Däremot är FN, i synnerhet det mäktiga säkerhetsrådet, fortfarande baserat på utgången av kriget för över 60 år sedan. FN-stadgans författare ansåg att den borde revideras vart tionde år för att möta förändringarna i världen, men det har ännu inte skett en enda gång. FN är oumbärligt i världen, men riskerar på några års sikt att bli en anakronism om inte ett omfattande reformarbete genomförs.

Det finns flera länder som mer eller mindre rättmätigt ställer krav på att få en permanent plats i FN:s säkerhetsråd, och andra som inte själva ställer sådana krav men framhålls som lämpliga permanenta medlemmar av andra. Det handlar till exempel om Japan, Indien och Brasilien. Japan är till exempel en av världsorganisationens största finansiärer, men har inte särskilt stort inflytande över beslutsprocesserna. Var sjätte person i världen bor i Indien, men de har ingen permanent representant i säkerhetsrådet. På sikt riskerar vi att länder som dessa tröttnar på att inte få inflytande, och istället väljer att skapa egna organisationer utanför FN:s ramar. Sådana tendenser finns redan, till exempel i samarbetet mellan BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Om det skapas organisationer som frångår FN-systemet kan vi falla tillbaka i diplomatisk och politisk anarki på det internationella planet. Förenta Nationerna är den logiska kulmen på flera hundra års diplomatiska ansträngningar, och allt för värdefullt för att förpassas till historiens sophög trots sina brister. Förändring, förbättring och anpassning är den enda rimliga vägen.

Parallellt med utvecklingen jag beskrivit ovan ser vi att EU är på väg att bli en starkare union, med Lissabonavtalet och en riktning mot samarbete på allt fler viktiga områden. Personligen är jag mycket stolt över vårt mångkulturella men enade Europa, som lyckats lägga tusentals år av krig bakom sig och istället samarbetar frivilligt över nästan hela kontinenten. Tyvärr drabbas vi fortfarande regelbundet av politisk splittring, ibland ivrigt påhejat av USA och andra. Vi ska naturligtvis kunna ha olika åsikter inom unionen, men det kan vara förödande om det leder till handlingsförlamning. Ett sådant exempel är vid invasionen av Irak 2003, då bland andra Storbritannien grälade ganska friskt med Frankrike och Tyskland. EU har alla möjligheter att bidra till en fredligare, rättvisare och grönare värld – under förutsättning att vi oftare står enade.

Kombinationen av detta – ett FN som behöver reformeras och ett EU som behöver enas än mer – pekar i mina ögon i en gemensam riktning; Storbritannien och Frankrike borde gemensamt avsäga sig sina platser i säkerhetsrådet och ersätta dessa med en enda EU-plats. En sådan radikal men frivillig förändring skulle kunna bli startskottet både för en välbehövlig reformering av FN (föreslå samtidigt att den ”lediga” platsen går till Japan, Brasilien, Indien eller på sikt Afrikanska Unionen), och till ett starkare EU som på allvar kan agera gemensamt på det globala planet. Det skulle också sända signaler till USA, Ryssland och Kina om att Europa är villigt att offra något för en förbättrad gemensam framtid, och sätta press på dem att följa efter. Kanske kan vi därefter ge oss på den stora stötestenen, vetorätten.

Är vi redo för en så stor förändring redan idag? Sannolikt inte. Processen skulle vara en av de svåraste diplomatiska knutarna på decennier, med en stor mängd problem och möjligheter. Men inom 10-15 år är det nödvändigt att reformera FN om organisationen ska kunna behålla sin relevans för världens folk. Jag tror också på EU:s potential som en god kraft i världen, och en gemensam röst för EU i världspolitiken skulle vara ett steg i rätt riktning.

———————————-
Niklas Carlsson
nr 17 på Centerpartiets valsedel i Europaparlamentsvalet 2009
Kryssa för sjutton!

Copyright Niklas Carlsson © 2013