Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Migrationsöverenskommelsen

Det har blivit ett jäkla halabaloo i vissa kretsar efter migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet tidigare i veckan. Media och sensationslystna politiker blåser upp det hela och får det att låta som om alla som vistas olagligt i Sverige genast ska få fri sjukvård och skolgång. Det är givetvis dumheter och överdrifter, från folk som inte läst överenskommelsen.

Man är överens om följande:

– En fjärde migrationsdomstol bör inrättas i syfte att korta handläggningstiderna och stärka rättssäkerheten.

– Migrationsverket inledde 2008 ett utvecklingsprojekt för biträdesfrågor, avseende både rutiner och kvalitet. Statskontoret bör nu ges i uppdrag att utvärdera Migrationsverkets handläggning av förordnanden av offentliga biträden.

– Migrationsverket ges i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som beskriver asylprocessen som särskilt riktar sig till gode män och som kan användas vid utbildning. Det är viktigt att behovet av kvalificerade gode män för ensamkommande barn tillgodoses.

– Migrationsverket ges i uppdrag att inom ramen för Lifos skapa ett system för redovisning av praxis och relevanta avgöranden från internationella domstolar och prövningsorgan.

– En särskild utredare bör tillsättas för att kartlägga hur beslut och domar inom migrationsområdet är utformade och hur parter och överinstanser uppfattar dessa. Mot bakgrund av kartläggningen skall utredaren överväga hur utformningen av beslut kan utvecklas. Kartläggning och överväganden skall redovisas på ett sådant sätt att de kan ligga till grund för domstolarnas och myndigheternas fortsatta arbete med dessa frågor.

– Återvändandet för dem som fått avslag på sin asylansökan ska ske med humanitet och värdighet. Arbetet med att öka effektiviteten i såväl det självmanda som det tvångsvisa återvändandet ska fortsätta. Förvarsutredningens betänkande ska remissbehandlas.

Med andra ord att öka rättssäkerheten och effektiviteten i asylprocessen.

I utredningen NOTERAR regeringen och Mp även att:

– Statskontoret och Kammarkollegiet givits i uppdrag att utreda och analysera bland annat nationellt register och tillgång till auktoriserade tolkar.

– För det fall det av den pågående kartläggningen av bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter framgår att bestämmelsen tillämpats på ett annat sätt än vad lagstiftaren avsett, är regeringen och Miljöpartiet beredda att hitta en långsiktigt hållbar lösning som möjliggör att uppehållstillstånd beviljas de kategorier som enligt kartläggningen oavsiktligt hamnat utanför tillämpningsområdet för bestämmelsen.

– Frågan om att utvidga skyldigheten för landstingen att erbjuda subventionerad hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas i landet är föremål för utredning. Ambitionen är att rätten till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård.

– Med utgångspunkt från de förslag som lämnats av utredningen om rätt till skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd ska rätten till skolgång utökas.

– Praxisavgöranden i anhöriginvandringsärenden har fått stora konsekvenser för vissa grupper. Med utgångspunkt i principen om barnets bästa och rätten till familjeåterförening ska en lösning hittas på problematiken med kravet på pass och styrkt identitet i familjeåterföreningsfall.

Ambitionen är att vissa grupper ska kunna få hälso- och sjukvård, och att rätten till skolgång ska utökas. Det är en enorm skillnad mot hur media och extremhögern framställer saken. Som vanligt försöker de få det att låta som att horder av (mörka) människor ska invadera Sverige och suga i sig våra skattemedel, och att regeringen glatt hejar på. Det är ett klassiskt konspirationsresonemang som är verklighetsfrämmande. Regeringen har börjat reformera migrationspolitiken, med siktet inställt på att få ordning på sossarnas gamla misslyckade politik.

Copyright Niklas Carlsson © 2013