Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Debatt: stoppa stympningen av barn i offentlig regi

Som kandidat i valet till landstingsfullmäktige i Kalmar län driver jag frågan om ett totalt stopp för stympning av barn i Landstingets regi, även om mitt parti inte tagit lika tydlig ställning. Jag anser det vara ovärdigt ett civiliserat samhälle att använda offentliga resurser till att skära sönder barn. Det handlar om den stympning som kallas omskärelse, och utförs på små pojkar.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, rekommenderar att våra landsting ska utföra detta övergrepp, eftersom man annars är rädd att det annars utförs i hemmet av personer utan medicinsk kompetens. Det ökar risken för infektioner och felaktiga operationer. Den risken är överhängande vid ett stopp för landstingsomskärelser, det finns det ingen anledning av betvivla – men i mina ögon är det en helt annan fråga. En sådan stympning är inget annat än misshandel, och bör lagföras som sådant.

Jag vågar också påstå att det är fel att använda landstingets begränsade resurser till operationer som inte är medicinskt motiverade. Även om omskärelsen ska betalas av föräldrarna, drygt 7000 kr, tar ingreppen tid och andra resurser från Landstingets ordinarie verksamhet.

Låt mig illustrera; Om en förälder kommer till sjukvården och kräver att ett friskt finger ska opereras bort på deras barn, och hotar att annars utföra ingreppet själv med en tång – bör vi då ge efter för hotet och utföra operationen? Ska vi skära bort fingret, och ursäkta oss med att ”det är för pojkens eget bästa”? Givetvis inte. Saken skulle istället polisanmälas och lagföras.

Det är ingen hemlighet att omskärelse främst sker inom invandrargrupper. Betyder det per automatik att jag som vill stoppa det är en högerextrem rasist, som bekämpar religionsfrihet? Jag vågar påstå att det inte alls är så. Fyra landsting i Sverige vägrar utföra ingreppet, och samtliga är styrda av de rödgröna. Jag tror och hoppas att deras beslut är baserade på en omtanke om barnen och en vägran att stympa friska pojkar. I Göteborgsområdet har landstinget sagt ja till omskärelse, men alla läkare vägrar utföra ingreppet. Även Svenska Läkaresällskapet säger nej till omskärelse av omyndiga pojkar:

Delegationen för medicinsk etik anser att beslut om icke-medicinskt motiverad omskärelse av pojkar är svårförenligt med respekt för barnets rätt till integritet och självbestämmande samt med hänsyn till barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Det finns därför skäl att avvakta med ett sådant ingrepp till dess att barnet självt kan samtycka till åtgärden. (se här)

Oavsett politisk färg bör vi sluta upp bakom den enda humana slutsatsen i den här frågan – att det är fel att stympa omyndiga barn, och att sådana övergrepp är misshandel. Jag är själv styrelseledamot av Svenska FN-förbundet, och ägnar mig dagligen åt försvar av mänskliga rättigheter och bekämpande av rasism och främlingsfientlighet.

Jag vill redan idag se ett stopp för landstingsomskärelser, och på sikt vill jag se ett lagstadgat förbud mot att stympa omyndiga personer. När man blivit myndig ska man givetvis kunna gå till en privat plastkirurg och utföra omskärelse. Det utförs då frivilligt av en vuxen människa, och tar inte Landstingets resurser i anspråk.

Niklas Carlsson
Centerpartiet Nr 3 på Landstingslistan i Kalmar

Copyright Niklas Carlsson © 2013